بررسی نتایج مدلسازی پدیده سقوط سنگ با روش توده‌ای – کلوخه‌ای RocFall و روش المان مجزای ۲D PFC، مطالعه موردی : دیواره مشرف به نیروگاه گتوند علیا

بررسی نتایج مدلسازی پدیده سقوط سنگ با روش توده‌ای – کلوخه‌ای RocFall و روش المان مجزای 2D PFC، مطالعه موردی :  دیواره مشرف به نیروگاه گتوند علیا

نویسنده‌گان:

[ جواد احمدی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
[
سیدرحمان ترابی ] - دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
[
محمد عطائی ] - استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
[
سیدمحمداسماعیل جلالی ] - استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:

از جمله اهداف اساسی پیشبینی و مدل کردن پدیده سقوط سنگ در مناطق مستعد و در دیوارههای پرشیب، تشخیص پتانسیل خطر و پیش بینی تدابیر لازم برای آن میباشد . در این راستا دو روش توده ای - کلوخه ای RocFall و روش المان مجزای PFC برای شبیهسازی مسیرهای بلوکهای جداشده در طول شیبها استفاده میشود . روشهای محاسبه انرژی ناشی از سنگ در حال سقوط، جهش، چرخش و لغزش در مدل کردن این دو روش متفاوت است . مدل کردن با کمک روش تودهای - کلوخهای RocFall بر مبنای تحلیل آماری صورت میگیرد و نرم افزار از قدرت بالایی در این مورد برخوردار است اما تأثیر شکل و نحوه خردایش توده سنگ بر اثر برخورد و ضربه با سطوح دیواره در نظر گرفته نمیشود . در حالی که در روش المان مجزایPFC ، نرمافزار شبیه سازی فرایندهای فیزیکی حین حرکت توده سنگ را به خوبی اجرا می کند . در این تحقیق با توجه به مقایسه کمی و کیفی این دو روش، دیواره مشرف به نیروگاه گتوند علیا به عنوان مطالعه موردی انتخاب گردید . به کارگیری هردو روش نشان داد که در صورت جدایش و سقوط سنگ از ترازهای مختلف وارد شدن خسارت به تاسیسات نیروگاه اجتناب ناپذیر خواهد بود لذا بایستی تدابیر پیشگیرانه مناسب در این خصوص اندیشیده شود .


کلمات کلیدی:

سقوط سنگ، روش توده‌ای کلوخه‌ای RocFall، روش المان مجزا PFC، نیروگاه گتوند

کلید واژه ها: خوزستان