بررسی نقش مدیریت در اجرای سازه‌های زیرزمینی با نگرشی بر تونل امامزاده هاشم

بررسی نقش مدیریت در اجرای سازه‌های زیرزمینی با نگرشی بر تونل امامزاده هاشم

نویسنده‌گان:

[ حسن صادقی ] - استادیاردانشگاه امام حسین ( ع ) ، گروه مهندسی عمران
[
ابوالقاسم مظفری ] - مربی دانشگاه امام حسین ( ع ) ، گروه مهندسی عمران
[
حسینعلی امینی علویجه ] - کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه حرا

خلاصه مقاله:

یکی از مشکلات بزرگ پروژه های عمرانی در ایران تأخیراتی است که در انها به وقوع می پیوندد و می توان گفت تقریباهمه پروژه ها کم ویازیاد این تأخیر را دارند که حتماً به همراه آن ، افزایش
هزینه وجود خواهد داشت واز آنجا ئیکه عوامل اصلی اجرای پروژه ها، کارفرما – مشاور و پیمانکار می باشند لذا اگر این عوامل وظایف خود رابخوبی انجام ندهند، تاخیر و افزایش هزینه را در پی خواهد داشت . البته تنها سه عامل فوق، باعث این مشکل نشده بلکه عوامل طبیعی ،عوامل انسانی و سایرعوامل و دستگاه های دولتی و خصوصی نیزاثر گذار بوده که در این مقاله موردبررسی قرار خواهند گرفت . ضمنا در انتها نمودار تاخیرات در پروژه امامزاده هاشم آورده شده است


کلمات کلیدی:

تونل امامزاده هاشم، تاخیر، هزینه، نیروی انسانی، زمان، پیمانکار، مشاور

کلید واژه ها: گیلان