برآورد بار وارده بر پوشش تونل انتقال آب نوسود با روش همگرایی – همجواری

برآورد  بار وارده بر پوشش تونل انتقال آب نوسود با روش همگرایی – همجواری

نویسنده‌گان:

[ مجتبی مختاریان اصل ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشگاه تهران
[
احمد جعفری ] - استادیار دانشکده معدن دانشگاه تهران
[
مرتضی اسماعیلی ] - استادیار دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه مقاله:

مقاله حاضر به ارزیابی بار وارده بر پوشش سگمنتی تونل انتقال آب نوسود با روش همگرایی - همجواری پرداخته است . در این تحقیق ضمن استفاده از معیارهای شکست هوک - براون و موهر -
کولمب برای تعیین آغاز رفتار پلاستیک توده سنگ، روش خطوط مشخصه نیز که عمدتا توسط طراحان اتریشی مورد استفاده قرار می گیرد معرفی شده و نتایج آن با روش های تحلیلی یاد شده مقایسه گردیده است . از سوی دیگر منحنی اندرکنش زمین با استفاده از روش عددی تفاضل محدود توسط نرم افزار Flac رسم و با نتایج روش تحلیلی مقایسه شده است . از نتایج مهم بدست آمده تطابق
خوب روش های تحلیلی با روش عددی برای تونل های با روباره بالا در رسم منحنی اندرکنش زمین و عملکرد روش خطوط مشخصه در این رابطه به عنوان یک روش تحلیلی حد وسط، می باشد . محاسبات انجام شده حاکی از ضریب ایمنی بالای پوشش این تونل است


کلمات کلیدی:

روش همگرایی– همجواری، برآورد میزان بار پوشش تونل، منحنی اندرکنش زمین.

کلید واژه ها: کردستان