بدست آوردن ضریب تبدیل بار نقطه ای به مقاومت فشاری با استفاده از شبکه عصبی در معدن گل گهر

بدست آوردن ضریب تبدیل بار نقطه ای به مقاومت فشاری با استفاده از شبکه عصبی در معدن گل گهر

نویسنده‌گان:

[ محمد اورکی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
[
بهروز رحیمی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

خلاصه مقاله:

بهره گیری از خواص مقاومت سنگ در طراحی تونل سازی، سدسازی، معدنکاری، نفت از رشد رو به افزایشی برخوردار است . رفتار مکانیکی سنگها به عوامل متعددی بستگی دارد و مدلهای ریاضی طراحی شده جهت شبیه سازی این رفتارها بعلت محدودیت در فرضیات اعمالی نمی توانند به خوبی بیانگر اثرات عوامل مذکور باشند . بکار گیری روش شبکه عصبی به دلیل داشتن توانائی
یادگیری و یافتن روابط موجود بین پارامترهای مختلف می تواند در مدل سازی رفتار سنگها بکار گرفته شود . در این مقاله از داده های حاصل از آزمایشهای مکانیک سنگی موجود در معدن گل گهر
برای آموزش شبکه عصبی استفاده شده است . با بکار گیری شبکه ای با روش تغذیه پیشرو داده های خروجی شبکه با مقادیر واقعی خروجی ها که از طریق آزمایش بدست آمده اند مقایسه گردید
و در نهایت منجر به اصلاح اطلاعات خروجی شبکه شد . برای بدست آوردن مقاومت فشاری تک محوره از نتایج بار نقطه ای با اعمال ضریب تبدیل مناسب می توان استفاده کرد . هدف اصلی در
این مقاله یافتن ضریب تبدیل بار نقطه ای به مقاومت فشاری با استفاده از شبکه عصبی می باشد . نتایج تجربی موجود با نتایج حاصل از شبکه عصبی مقایسه گردید و نتیجه گیری شد که محاسبه خواص مقاومتی سنگ با استفاده از شبکه عصبی نسبت به دیگر روش های سنتی آماری از دقت بیشتری برخوردار است


کلمات کلیدی:

شبکه عصبی، مقاومت فشاری، بارنقطه ای، ضریب تبدیل، معدن گل گهر

کلید واژه ها: کرمان