بکارگیری مجموعه‌های فازی در اندیس قابلیت حفاری توده سنگ برای انتخاب روش تونلزنی

بکارگیری مجموعه‌های فازی در اندیس قابلیت حفاری توده سنگ برای انتخاب روش تونلزنی

نویسنده‌گان:

[ جعفر خادمی حمیدی ] - دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن ; دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
کورش شهریار ] - دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
محسن اکبرپورشیرازی ] - استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[
احمد ترکمنی قطب ] - کارشناس ارشد استخراج معدن

خلاصه مقاله:

سازگاری روش تونلزنی انتخابی با سهولت حفر توده سنگ نقش مهمی در موفقیت یک پروژه تونلزنی داراست . یکی از روشهای انتخاب تکنیک تونلزنی، روش جدید امتیازدهی قابلیت حفاری توده سنگ ) ) RME است . علیرغم استفاده گسترده از چنین سیستمهای ردهبندی تودهسنگ، عدم - قطعیت پارامترهای ورودی و وجود مرزهای دقیق بین کلاسهای مجاور، استفاده عملی از آنها را با مشکل مواجه ساخته است . تئوری مجموعه فازی یکی از ابزارهای ممکن برای غلبه بر چنین عدم - قطعیتهاست . این مقاله به تشریح بکارگیری تئوری مجموعه فازی در روش اندیس RME با استفاده از الگوریتم ممدانی میپردازد . به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان مدل فازی ارائه شده، دادههای ژئوتکنیکی لازم از سه پروژه تونل انتقال آب نوسود، قمرود ( قطعات 3 ، (4 و کرج - تهران
جمع آوری و در مدل موجود بکار گرفته شد . نتایج حاصل از این تحقیق درستی انتخاب ماشین تونلزنی سپر تلسکوپی برای هر سه پروژه را تأیید میکند


کلمات کلیدی:

مجموعه فازی، قابلیت حفاری توده¬سنگ، اندیس RME، رده¬بندی توده¬سنگ

کلید واژه ها: سایر موارد