ارزیابی عمق بهینه پرده آب بند سد آزادی به روش های تحلیلی و عددی

ارزیابی عمق بهینه پرده آب بند سد آزادی به روش های تحلیلی و عددی

نویسنده‌گان:

[ کامران گشتاسبی ] - عضو هیئت علمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
[
داراب رئیسی ] - دکترای مکانیک سنگ، شرکت مهندسین مشاور آبدانفراز
[
علی لنگری ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ
[
محمود بهنیا ] - دانشجوی دکتری مکانیک سنگ، دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

به منظور جلوگیری از پیامدهای منفی آبگیری روشهای مختلفی اتخاذ میشود که احداث پرده آببند یکی از این تدابیر محسوب میشود . مؤثرترین پارامتر پرده تزریق بر میزان نشت، عمق نفوذ پرده آببند میباشد . عمق بهینه پرده آببند با توجه به معیار آببندی و با استفاده از نتایج آزمایشهای نفوذپذیری انتخاب میشود . هرچند در این زمینه روابطی تجربی ارائه شده ولی نمیتوان در مورد هر سدی با شرایط متفاوت آن را بکار گرفت . بنابراین میزان تأثیر پرده تزریق در جهت کاهش میزان دبی نشت از پی سد و تعیین عمق بهینه آن را میتوان با تهیه مدلی از پی سد مورد بررسی قرار داد . در سد مخزنی آزادی با توجه به نتایج آزمایشات نفوذپذیری و شرایط زمین شناسی منطقه لزوم اجرای پرده آببند معلق پذیرفته شد . لذا عمق بهینه و میزان تأثیر این پرده آب بند بر کاهش نشت از پی و تکیه گاههای سد با تهیه مدلی از پی سد مورد بررسی قرارگرفت . عمق بهینه پرده آببند از روش تحلیلی Fragment تعیین و نتایج با روش عددی ( نرم افزار (ANSYS مقایسه گردید . در مدلهای ساخته شده میزان نشت آب از پی سد برای اعماق مختلف پرده آببند محاسبه و عمق بهینه پرده آببند برای دو جناح چپ و راست سد پیشنهاد گردید .


کلمات کلیدی:

تزریق، پرده آب‎بند، نشت، مدلسازی عددی، روش تحلیلی

کلید واژه ها: کرمانشاه