داده های نوین پیرامون نحوه پیدایی کلینتونیت در اسکارنهای فشارک (اصفهان) و شیرکوه (یزد)


مطالعات کانی شناسی در دو منطقه از اسکارنهای ایران مرکزی (فشارک و شیرکوه) نشان می دهد، کانی کمیاب کلینتونیت در همایندی با اسپینل، کلینوپیروکسن و زوویانیت، گارنت و کلسیت شکل گرفته است با درنظر گرفتن گامه های کانی سازی اسکارن و روابط کانیایی بویژه اسپینل- کلینتونیت محتمل ترین نحوه شکل گیری این کانی به خرج اسپینل بوده است.

کلید واژه ها: اصفهان یزد