ارزیابی ظرفیت باربری پی‌های سنگی درزه‌دار تحت اثر بار سدهای بتنی وزنی (مطالعه موردی سد رودبار لرستان )

ارزیابی ظرفیت باربری پی‌های سنگی درزه‌دار تحت اثر بار سدهای بتنی وزنی (مطالعه موردی سد رودبار لرستان )

نویسنده‌گان:

[ احمد فهیمی فر ] - استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
سیدمیثم ایمانی ] - دانشجوی دکتری مکانیک خاک و پی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

در این تحقیق ظرفیت باربری پی و تکیهگاههای سد رودبار لرستان با استفاده از روشهای آیین - نامهای و نظری محاسبه شده است . سپس با مدلسازی سهبعدی سد و سنگ پی و تکیهگاهها به -
وسیله نرمافزار ABAQUS ، آنالیز تنش در دو مرحله انجام شد . در مرحله اول با فرض رفتار پلاستیک برای سنگ و با استفاده از معیار موهرکولمب، آنالیز با درنظر گرفتن پارامترهای ژئوتکنیکی تودهسنگ انجام شد . در مرحله دوم، آنالیز با درنظر گرفتن دو دستهدرزه که بهصورت صفحات ضعیف نزدیک بهم مدل شدهاند و با استفاده از پارامترهای ژئوتکنیکی سنگ بکر انجام شد . اختلاف بین مقادیر تنشهای بدست آمده از دو حالت ناچیز است . بنابراین برای حالت اول، مقادیر تنش در نقاط بحرانی تعیین شده و ضرایب اطمینان فشاری و کششی و در نتیجه ظرفیت باربری مجاز بدست آمد . در نهایت مقادیر ظرفیت باربری بدست آمده از روشهای فوقالذکر با هم مقایسه شدهاند .


کلمات کلیدی:

توده سنگ درزه¬دار، پی سنگی، ظرفیت باربری مجاز، سد بتنی وزنی

کلید واژه ها: لرستان