ارزیابی طرح تزریق پرده آب بند سد تالوار با بررسی نمودارهای خورند- لوژان

ارزیابی طرح تزریق پرده آب بند سد تالوار با بررسی نمودارهای خورند- لوژان

نویسنده‌گان:

[ سعید گنج خانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
[
رسول اجل لوئیان ] - دکتری زمین شناسی مهندسی، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
محمود هاشمی اصفهانیان ] - دکتری مکانیک سنگ، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

برای موفقیت در عملیات تزریق، شناخت حرکت سیال در داخل سنگ امری ضروری می باشد . از طرف دیگر بایستی جهت شناخت مشکلات و نارسایی های تزریق پارامترهای دیگری از جمله فشار
تزریق , نوع دوغاب , فواصل گمانه ها و غیره کنترل شود . طرح تزریق پرده آب بند سد تالوار استان زنجان با استفاده از نمودارهای خورند - لوژان شش گمانه ی آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفت . هدف از ارزیابی این نمودارها، مشخص شدن نرخ خورند بر حسب زمان و مقایسه آن با استانداردها، جهت شناخت رفتار سنگ در برابر دوغاب و کنترل طرح تزریق می باشد . نهایتاً با توجه به نتایج حاصله نحوه تزریق، فشار تزریق و فواصل گمانه ها مورد بحث قرار می گیرد . نتایج حاکی از آنست که تزریق در جناح راست موفق نبوده ولی در بستر رودخانه درقسمت های عمیق موفق بوده است . همچنین فشار اعمال شده ی تزریق مناسب نمی باشد و باعث شکست سنگ ها در اثر تزریق شده است که در این حالت درزه هایی که از نظر هیدرولیکی فعال نیستند ، هادی جریان شده و مورد تزریق قرار می گیرند . این در حالی است که درزه های کل ساختگاه دارای رفتار آبشستگی هستند و احتمال فعال شدن درزه های مذکور در اثر فشار هیدرولیکی بعداز آبگیری کم می باشد


کلمات کلیدی:

تزریق آزمایشی, خورند دوغاب, لوژان, سد تالوار

کلید واژه ها: زنجان