ارزیابی رابطه تزریق پذیری با نفوذپذیری در ساختگاه سد گتوند

ارزیابی رابطه تزریق پذیری با نفوذپذیری در ساختگاه سد گتوند

نویسنده‌گان:

[ حمیدرضا یزدی نژاد ] - کارشناس زمین شناسی، شرکت خاک و سنگ
[
سیامک هاشمی ] - دکتر ژئوتکنیک، شرکت خاک و سنگ
[
مجید مرادی ] - دکتر ژئوتکنیک، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

آزمایشات متعددی در محل ساختگاه سد گتوند به منظور تعیین میزان نفوذپذیری توده سنگ های موجود در محل، انجام گرفته اند . با توجه بـه اینکـه هنـوز هـی چ رابطـه مـستقیم و دقیقـی میـان نفوذپذیری و میزان تزریق پذیری توده های سنگ معرفی نشده است، برای بررسی دقیقتر قابلیت تزریق پذیری توده سنگ های موجود در محل، علاوه بر آزمایش های نفوذپـذیری مـذکور، عملیـات تزریق آزمایشی نیز در محل ساختگاه اجرا شده است . هدف از این مقاله بررسی نتایج آزمایشهای نفوذپذیری و رابطه میان آنها با نتایج به دست آمده از تزریق آزمایشی انجام شده در توده هـای
نابرجای ساختگاه سد می باشد . بررسی انجام شـده نـشان مـی دهـد کـه رابطـه مشخـصی بـین نفوذپذیری و تزریق پذیری محل ساختگاه وجود ندارد که این امر بیشتر به دل یـل نـاهمگن بـودن شرایط زمین و همچنین اختلاف رئولوژی آب و دوغاب می باشد .


کلمات کلیدی:

نفوذ پذیری، تزریق پذیری

کلید واژه ها: خوزستان