ارزیابی روش های مختلف برآورد مقدار زاویه شکست، زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی سنگ تحت تنش های سه محوری

ارزیابی روش های مختلف برآورد مقدار زاویه شکست، زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی سنگ تحت تنش های سه  محوری

نویسنده‌گان:

[ حسن مومیوند ] - استادیار دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
[
عطاءالله بهرامی ] - عضو هیأت علمی دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
[
سیف الدین موسی زاده ] - عضو هیأت علمی دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه
[
سجاد حقیر چهره قانی ] - عضو هیأت علمی دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه

خلاصه مقاله:

روش های برآورد زاویه اصطکاک داخلی φ و مقاومت چسبندگی C عبارتنـد از : بـرآورد مقـدار متوسط زاویه اصطکاک داخلی φ و مقاومت چسبندگی بـا اسـتفاده از آنـالیز آمـاریِ رگرسـیونِ خطیِ یک سری از زوج داده های تنش عمودی σn و مقاومت برشی τ ناشی از یک سـری زوج داده های مقاومت محوری σ1 و فشار جانبی σ3 از روی معیار شکـس ت سـنگ، بـرآورد زاویـه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی لحظه ای با استفاده از زوج داده های تنش عمودی و مقاومت برشی، با استفاده از پوش دوایر موهر و اندازه گیری مستقیم هستند . رابطه بین σ1 و σ3 حاصـل
از نتایج آزمایش مقاومت سه محوری تعداد 25 نمونه ماسه سنگ با استفاده از معی ارهای شکست سنگ سالم هوک و براون آنالیز شد . مقدار ضریب مقاومـت فـشاری سـه محـوری ) ) mi در معیـار
شکست هوک و براون برابر 21,589 حاصل شد و این بیشتر از مقداری اسـت کـه توسـط هـوک و همکاران برای ماسه سنگ ارائه شده است . (mi =18,8) زاویـه صـفحه شکـست، زاویـه اصـطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی حاصل از اندازه گیری مستقیم تفاوت قابل ملاحظه ای با مقادیر لحظـه ای محاسبه شده آنه ا با استفاده از زوج داده های تنش عمـودی و مقاومـت برشـی ناشـی از زوج داده های مقاومت محوری و فشار جانبی در روی معیار شکس ت، نشان داد . اما وقتـی کـه مقـدار متوسط زاویه اصطکا ک داخلی و مقاومت چسبندگی از طریق آنالیز آماریِ رگرسیونِ خطـی زوج داده های تنش عمودی و مقاومت برشی تعیین شد، در مقایـسه بـا حالـت قبـل بـا انـدازه گیـری ( C = 7,32 MPa) ( و مقاومـت چـسبندگی φ=48,84) مستقیم نزدیک تر بود . زاویه اصطکاک داخلی با استفاده از پوش دوایر مو هر با مقادیر متوسط زاویـه اصـطکاک داخلـی (φ=43,83) و مقاومـت چسبندگی C =8,94 MPa حاصل از اندازه گیری مستقیم نسبتاً نزدیک بودند .


کلمات کلیدی:

زاویه شکست، زاویه اصطکاک داخلی، مقاومت چسبندگی، تنش سه محوری


کلید واژه ها: سایر موارد