ارزیابی نتایج داده های ثبت لرزش ناشی از آتشباری در سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه

ارزیابی نتایج داده های ثبت لرزش ناشی از آتشباری در سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه 

نویسنده‌گان:

[ عارف علیپور ] - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه تهران
[
احمد جعفری ] - عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
[
محمد فاروق حسینی ] - عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

حفاری فضاهای زیر زمینی سد و نیروگاه سیاه بیشه به روش چالزنی و آتشباری صورت می گیرد . جهت کنترل میزان لرزش ناشی از آتشباری و کاهش پیامدهای نامطلوب آن، تعیین خرج و توزیع
مناسب خرج در هر تاخیر، لرزش مغار نیروگاه و محیط اطراف آن با نصب ژئوفن ثبت شده است تا به منظور بهینه سازی طراحی انفجار مورد استفاده قرار گیرد . روابط تجربی متعددی جهت
برآورد لرزش حاصل از انفجار ارائه شده است . در این مقاله کارایی برخی از مهمترین روابط تجربی جهت تخمین حداکثر سرعت ذرات PPV ارزیابی شده و رابطه ی آمبراسیس _ هندرون به
عنوان رابطه ی تجربی بهینه انتخاب شده است .


کلمات کلیدی:

PPV، آتشباری، لرزش و روابط تجربی

کلید واژه ها: مازندران