ارزیابی مچاله شوندگی در توده سنگهای مسیر قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود

ارزیابی مچاله شوندگی در توده سنگهای مسیر قطعه دوم تونل انتقال آب نوسود

نویسنده‌گان:

[ احمد جعفری ] - استادیار دانشکده معدن دانشگاه تهران
[
مصطفی ملائی ] - کارشناس ارشد استخراج معدن، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان
[
حسن شمسی ] - کارشناس ارشد مکانیک سنگ، موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان

خلاصه مقاله:

تونل انتقال آب نوسود با طول بالغ بر 48 کیلومتر و قطر 6/73 متر در غرب ایران واقع است . بخش اعظم انتهایی مسیر قطعه دوم این تونل از سنگهای شیلی و مارنی با RMR حدود 26 و روباره 995 متری تشکیل شده است . این موضوع شرایط را برای ظهور پدیده مچاله شوندگی در قسمتهایی از مسیر تونل مهیا نموده است . در این تحقیق احتمال وقوع مچاله شوندگی با استفاده
از روشهای مختلف ارزیابی شده و محدوده های مستعد مچاله شوندگی در تونل نشان داده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که برخی از مناطق تونل استعداد مچاله شوندگی متوسط تا زیاد را دارند .


کلمات کلیدی:

تونل انتقال آب نوسود، مچاله شوندگی، همگرایی

کلید واژه ها: کرمانشاه