ارزیابی فشار تورمی و تأثیر آن بر پوشش تونل دشت ذهاب

ارزیابی فشار تورمی و تأثیر آن بر پوشش تونل دشت ذهاب

نویسنده‌گان:

[ مسعود بیاتی ] - کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
علی مرتضوی ] - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، متالوژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
علی همتی شعبانی ] - معاونت فنی مهندسین مشاور ایمن سازان

خلاصه مقاله:

در این پروژه روشهای ارزیابی تنشهای تورمی و نحوه اعمال آن به پوشش بتنـی تونـل دشـت ذهـاب ( قطعه دوم تونل نوسود ) مورد بررسی قرار گرفته است . مقطع بحرانـی از دیـدگاه تـورم بـا اسـتفاده از آزمـایش هیدرومتری و XRD وآزمایشات نفوذپذیری تعیین شده است . بـرای بدسـت آوردن مقـدار تنـشهای تورمی از روشهای آزمایشگاهی و آزمایش کرنش تورمی آزاد استفاده شده و کرنش تورمی حجمـی بصورت افزایش تنش شبیه سازی شده است . برای بدسـت آوردن محـل اعمـال تنـشهای تـورمی از روش مسیر تنش استفاده شده است . منطقه آزادشدگی تنش مکـان هندسـی نقـاطی در نظر گرفته شده است که در آن مقدار تغییـر ناپذیر اول تنش بعد از حفاری نسبت به مقدار آن قبل از حفـاری کمتـر شـده باشـد . مقـداراعم ال تنش تورمی در هر المان از منطقـه آزادشـدگی تـنش بـه میـزان آزادشـدگی تنش بـستگی داشته و تنشهای تورمی بلافاصله پس از حفاری اعمال شده اند . در این تحقیق توده سنگ اطـراف تونـل و سیستم نگهداری تونل با نرم افزار FLAC مدلسازی شده و تنشهای تورمی به المانهای اطراف تونل که دچار آزادشدگی تنش شده است، اعمال شده است . با مطالعه تونـل انتقـال آب دشـت ذهـاب از دیدگاه تورم مشخص شد که براساس آزمایشهای انجام شده سیستم نگهداری موجود مناسب بـوده و توانایی تحمل بار اضافی ناشی از تورم را دارد


کلمات کلیدی:

فشار تورمی، سیستم نگهداری، تونل، دشت ذهاب

کلید واژه ها: کرمانشاه