آنالیز منحنی مشخصه زمین با روش حل عددی و تحلیلی در مطالعه موردی تونل انتقال آب دشت عباس

آنالیز منحنی مشخصه زمین با روش حل عددی و تحلیلی در مطالعه موردی تونل انتقال آب دشت عباس

نویسنده‌گان:

[ اسماعیل طهماسبی سولگانی ] - معاونت فنی - مؤسسه حرا، کارگاه امیدیه
[
حسین معاذالهی ] - کارشناس دفتر فنی - موئسسه حرا،کارگاه امیدیه

خلاصه مقاله:

آنالیز منحنی مشخصه بایستی هم شامل فاصله از مقطع حفاری و هم شامل زمان، از هنگام عبور مقطع حفاری از مقطع مورد نظر باشد . برای این منظور می توان روش های حل عددی را به کاربرد . از جمله دیگر روش های آنالیز روش های تحلیلی هستند که روی فرض های زیادی استوار شده اند . به همین دلیل ممکن است نتایج آن دربعضی از سازه ها که در عمل با آن مواجه می شویم دور از واقعیت باشد . درتحقیق حاضر از نتایج نرم افزار عددی PHASE2 در تحلیل مورد مطالعاتی، تونل انتقال آب دشت عباس، استفاده شده وبا در نظر گرفتن تنش اصلی حداقل و جابجایی
شعاعی، منحنی مشخصه آن رسم شده است . ضمن اینکه همین منحنی با روش تحلیلی ( تئوری های مختلف ) نیز ترسیم شده است . مقایسه و آنالیز این دو نوع منحنی بیانگر تغییر رفتار منحنی مشخصه زمین از حالت خطی - غیر خطی درروش تحلیلی به حالت غیر خطی - خطی - غیر خطی درروش عددی است . ضمن اینکه مقدار کل جابجایی به دست آمده از روش های عددی به مراتب
کمتر از مقدار به دست آمده از روش تحلیلی با تئوری های مختلف بودهاست


کلمات کلیدی:

منحنی مشخصه زمین، روش عددی، روش تحلیلی، نرم افزار PHASE2


کلید واژه ها: خوزستان