مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های تونل

مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های تونل

نویسنده‌گان:

[ حمیدرضا الهی ] - دانشجوی دکترای ژئوتکنیک؛ دانشکده فنی دانشگاه تهران و مدیر پروژه مهندسان مشاور دریا خاک پی
[ بهروز گتمیری ] - استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه پل و راه پاریس؛ مدیر عامل شرکت دریاخاک پی
[ کامران پهلوان ] - کارشناس معدن و ریس هیات مدیره و مدیر پروژه شرکت راهسازی و ساختمانی راموز
[ مهدی مامانی ] - کارشناس معدن و کارشناس فنی شرکت راهسازی و ساختمانی راموز

خلاصه مقاله:

نه تنها در کشور ما بلکه در کلیه نقاط جهان مسأله چند و چون مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های زیرزمینی همواره مورد بحث و مجادله ماب ین مثلث ساخت و ساز یعنی کارفرما، مشاور، پیمانکـار
بوده و هست . در ایران، اخیراً بدلیل افزایش ساخت تونلها در پروژه هـای مختلـف ، نیـاز بـه در ک بیشتر و صحیح تر عناصر درگیر با اینگونه پر وژه ها از مسایل ژئوتکنیکی مرتبط ، محـسوس تـر
گشته است . هدف از تهیه و ارائه این مقالـه ، آشـنایی تـصمیم گیـران، برنامـه ریـزان، مـشاوران و پیمانکاران درگیر با پروژه های تونلسازی با چارچوب کلی مطالعات ژئـوتکنیکی در پـروژه هـای
تونل می باشد . این چارچوب شامل اهمیت، چگونگی، احجام ( ریالی، زمانی، فنی ) و روشهای انجـام این مطالعات می شود .


کلمات کلیدی:

مطالعات ژئوتکنیک، فازبندی، تونل

کلید واژه ها: سایر موارد