مطالعه عددی پدیده شکست هیدرولیکی در تونلهای تحت فشار بوسیله روش اجزاء مجزا

مطالعه عددی پدیده شکست هیدرولیکی در تونلهای تحت فشار بوسیله روش اجزاء مجزا

نویسنده‌گان:

[ محمود یزدانی ] - استادیارگروه مهندسی خاک وپی دانشگاه تربیت مدرس
[ علی چگینی ] - کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

یکی از مسائل مهم در تونلهای تحت فشار با روباره کم وقوع پدیده شکست هیدرولیکی (Hydraulic Jacking) می باشد . این پدیده زمانی اتفاق می افتد که فشارهای آب وارده به یک توده سنگی بزرگتر از تنش های فشاری برجا باشد . بسته به میزان تغییر شکل پذیری توده سنگی و نسبت فشار آب داخل تونل به تنش های وارده بر سطح تماس دیواره درزه های موجود، این درزه ها می توانند باز شده و در اثر آن توده های بزرگ سنگی جدا شده و به سمت خارج تونل حرکت کنند . وقوع این پدیده می تواند منجر به تراوش های زیاد آب، ایجاد زمین لغزه ها و ناپایداریهای بزرگ مقیاس گردد . موارد متعددی از این پدیده در پروژه های مختلف به ثبت رسیده است که نتایج فاجعه باری را برای هر دو تجهیزات برقابی سطحی و زیرزمینی موجب شده است . در این تحقیق سعی شده است تا مکانیزم رفتار هیدرومکانیکی پدیده شکست هیدرولیکی در توده سنگهای درزهدار اطراف تونلهای تحت فشار بدون آستر بوسیله روش اجزاء مجزا مورد مطالعه قرار گیرد . در این بررسی تونلی با قطر 5 متر در یک توده سنگی با دو دسته درزه در نظر گرفته شده و با استفاده از نرم افزار UDEC میزان بازشدگی و لغزش درزهها، نشت آب از داخل آنها و همچنین تنشهای نرمال و برشی واقع بر دیواره درزهها بازاء فشارهای آب داخلی مختلف و در شرایط شکافت اولیه (aperture) متفاوت بدست آمده است


کلمات کلیدی:

شکست هیدرولیکی، جکینگ هیدرولیکی، تونل تحت فشار،اجزاء مجزا، UDEC

کلید واژه ها: سایر موارد