مدلسازی نتایج تست سه محوری سنگ‌های درزه دار

مدلسازی نتایج تست سه محوری سنگ‌های درزه دار

نویسنده‌گان:

[ مجتبی اسدی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ; دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ محمدحسین باقری پور ] - استادیار گروه مهندسی عمران ; دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

با توجه به هزینه ی بالای آزمونهای سه محوری بر روی نمونه های سنگی و همچنین نیاز مبرم به داده های آزمایشگاهی جهت توسعه ی معیارهای تجربی، در مقاله ی حاضر روشی جهت مدل سازی تست سه محوری روی سنگ درزه دار با نرم افزار UDEC معرفی شده است . بدین منظور از مدلهای حاکمه ای استفاده شده که به حداقل پارامترهای قابل تخمین نیازمند باشند . در این تحقیق توجه عمده بر رفتار درزه های سنگی متمرکز بوده و در مواردی با مدلسازی تست های برش مستقیم بر روی سطوح سنگی، کارایی مدلهای حاکمه ی معرفی شده مورد ارزیابی قرار می گیرد . پس از مقایسه ی مدلهای معرفی شده و انتخاب مدل مناسب، شرایط تست سه محوری بر روی نمونه های درزه دار با استفاده از UDEC شبیه سازی شده و نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی مقایسه می گردند


کلمات کلیدی:

UDEC، تست سه محوری، مقاومت فشاری، سنگ درزه دار

کلید واژه ها: سایر موارد