مدل کردن روند خرابی در ازمایش برزیلی بر پایه تئوری مکانیک شکست

مدل کردن روند خرابی در ازمایش برزیلی بر پایه تئوری مکانیک شکست

نویسنده‌گان:

[ احمد فهیمی فر ] - استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر
[ مجتبی احمدیان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر

خلاصه مقاله:

هدف از این مقاله ارزیابی آزمایش برزیلی و خرابی در آن از دیدگاه تئوری َمکانیک شکست می باشد . در ابتدا با انجام تعدادی آزمایش برزیلی با پارامترهای مختلف ( تغییر در هندسه نمونهها و سرعت بارگذاری ) ، نتایج مورد نیاز از آزمایشگاه بدست آمد . برای تعیین مقاومت کششی واقعی سنگ مورد نظر از آزمایش کشش خالص بر روی نمونههای سنگی استفاده شد . توسط برنامه OOFEM (Object Oriented Finite Element) که قابلیت تحلیل با استفاده از مدلهای مکانیک شکست را دارد و همچنین استفاده از مدل ترک نامعین چرخشی ) ) smeared rotating crack ، آزمایش برزیلی بصورت تئوری مدل گردید و با انجام آنالیز برگشتی، بعضی از پارامترهای مورد نیاز برای برنامه بدست آمد . مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج حاصل از برنامه، کارایی و انطباق خوب مدل ترک نامعین چرخشی در تحلیل خرابی در مواد ترد و نیمه ترد را نشان میدهد .


کلمات کلیدی:

آزمایش برزیلی، آزمایش کشش مستقیم، مکانیک شکست، مدل ترک نامعین چرخشی، آنالیز برگشتی، برنامه OOFEM


کلید واژه ها: سایر موارد