نگرشی جدید بر سازند آبدار در مناطق شرق حوضه کپه داغ

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمد وحیدی نیا - علی اصغر آریایی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
حوضه رسوبی کپه داغ یکی از واحدهای زمین شناسی با اختصاصات ساختمانی متفاوت از سایر نقاط ایران است که در شمال و شمالشرق ایران قرار گرفته است. در این حوضه رسوبی رسوبات دریایی به طور ممتد و با ضخامتی در حدود 6000 متر از ژوراسیک تا الیگوسن برجای گذاشته شده است.
ناحیه مورد مطالعه در شرق این حوضه قرار گرفته و در راستای این بررسی سه مقطع چینه شناسی به ترتیب از غرب به شرق در روستای آبدراز و گردنه مزدوران و شرق روستای پادها اندازه گیری شده است. در تمام این مقاطع مرز تحتانی سازند آبدراز با سازند آی تامیر به صورت ناپیوستگی هم شیب (پاراکونفورمیتی) و مرز فوقانی آن با سازند آب تلخ به صورت هم شیب (کونفورم) می باشد.
لیتولوژی عمده این سازند را مارنهای خاکستری متمایل به آبی و شیلهای خاکستری روشن تا سفید تشکیل داده و در مجموع دارای سه تا پنج لایه چاکی لایمستون به رنگ سفید تا خاکستری روشن می باشد.
از کل نمونه های برداشت شده تعداد 37 جنس و 72 گونه میکروفسیل فرامینیفر و 4 جنس و 3 گونه میکرفسیل غیرفرامینیفر شناسایی شده است. علاوه بر این از ماکروفسیلها 13 جنس و 8 گونه تشخیص داده شده و براساس تجمع فسیلی ذکر شده در محدوده مورد مطالعه 5بیوزون اصلی شناسایی شده است که به ترتیب از پایین به بالا عبارتند از:
1- بیوزون A: شامل Rotalipora appenninica واقع در قسمت فوقانی سازند آی تامیر
2- بیوزون B: شامل Globotruncana helvetica
3- بیوزون C: شامل Globotruncana schneegansi
4- بیوزون D: شامل Flobotruncana concavata
5- بیوزون E: شامل Globotruncana foraicata
براساس بیوزوناسیون و مجموعه فسیلی شناخته شده اعم از میکرو و ماکروفسیلها سن سازند آبدراز در شرق حوضه کپه داغ تورونین- کونیاسین و قسمتی از سانتونین تعیین شده است. در ضمن براساس مطالعه میکروفاسیس ها در سنومانین یک محیط شلف کم عمق وجود داشته و در تورونین بر عمق حوضه افزوده شده و سپس در اواخر تورونین و در کل کونیاسین عمق حوضه در حال تغییر بوده به طوریکه در زمانی که عمق حوضه زیادتر بود. شیلهای خاکستری رنگ و زمانی که عمق آن کمتر بوده چاکی لایمستونها را برجای گذاشته است. در سانتونین مجدداٌ و رفته رفته عمق حوضه زیاد شده و این حالت در قسمت اعظم سازند آب تلخ نیز برقرار بوده است.

کلید واژه ها: سایر موارد