بررسی تاثیر زونها و دورانهای زمین شناسی بر روی خشکسالی هیدرولوژیک حوضه آبخیزدریاچه نمک

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده مهدی وفاخواه
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
حوضه آبخیز دریاچه نمک با 22 زیرحوضه که در خروجی هر یک از آنها ایستگاه هیدرومتری موجود است، مربوط به سه زون سنندج- سیرجان، ایران مرکزی و البرز مرکزی و غربی است. مقایسه میانگین متوسط دبی حداقل ویژه هریک از این زونهای فوق با استفاده از تست t نشان داد که اختلاف معنی داری بین تاثیر زونها بر روی خشکسالی وجود داشته، به طوری که زون ایران مرکزی کمترین و زون البرز مرکزی و غربی بیشترین تاثیر در کنترل خشکسالی در حوضه آبخیز دریاچه نمک برخوردارند.
مقایسه جریان حداقل ویژه دورانها در حوضه آبخیز دریاچه نمک نشان داد که کواترنری و سنوزوئیک، نقش مثبت و کنترل کننده خشکسالی هیدرولوژیک و بعد از آن بهترتیب مزوزوئیک، پالئوزوئیک و پرکامبرین قرار دارند.

کلید واژه ها: قم