کاربرد تصاویر سنجنده AVHRR در تهیه نقشه دمای سطح دریا (SST) درمنطقه خلیج فارس

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۱
تاريخ برگزاری ۲۴ دی ۱۳۸۶

کاربرد تصاویر سنجنده AVHRR در تهیه نقشه دمای سطح دریا (SST) درمنطقه خلیج فارس

نویسنده‌گان:

[ منوچهر فرج زاده ] - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
[ مصطفی کریمی احمد آباد ] - کارشناس ارشد اقلیم وبرنامه ریزی محیط

خلاصه مقاله:

برآورد دمای سطحی از تصاویر ماهواره ای یکی از کاربردهای بیشمار این داده ها می باشد. این برآورد که به صورت غیر مستقیم و بر اساس خصوصیات حرارتی و تابشی اجسام و قوانین فیزیکی است،به روشهای مختلف و از داده های ما هواره ای متفاوت صورت می گیرد. اما دراین بین سنجنده AVHRR ماهواره NOAA متداولترین و گسترده ترین کاربرد را در این زمینه به خصوص دمای سطح دریا (آب )دارد. با استفاده از دمای روشنایی محاسبه شده از تصاویر 14 NOAA درمنطقه خلیج فارس و دمای ایستگاه دریائی(بویه) بوشهر در مرحله اول سه نمونه از الگوریتم های موجود برای بر آورد دمای سطح دریا به کار گرفته شده ، که میزان خطای آنهادر بعضی از زمانها به چندین درجه ( 2 الی 3 درجه سا نتیگراد ) می رسد ، این میزان خطابرای دمای سطح دریا (آب ) بالا می باشد،به همین منظور با استفاده از داده های موجود (دمای روشنای باندها ی 4و 5 ودمای بویه )را بطه ای برای بر آورد دمای سطح دریا در منطقه خلیج فارس محاسبه گردیده که میزان دقت آن 4 / ±درجه سانتیگراد می باشد که این میزان دقت برای محاسبه دمای سطح دریا قابل قبول می باشد .همچنین تغییرات دمایی در خلیج فارس در ارتباط با عمق آب بررسی گردیده است .با بررسی انجام گرفته مشخض شد که به غیر از عمق آب عوامل دیگری مانندجریانات دریایی و عرض جغرافیایی نیز در این امر دخیل هستند.اما به هر صورت میزان تغییرات دمایی به خصوص در عرضهای شمالی ومرکزی با عمق آب را بطه ای معکوس را نشان می دهد


کلمات کلیدی:

دمای سطح آب،دمای روشنائی،ماهواره های هواشناسی،

کلید واژه ها: هرمزگان