بیواستراتیگرافی سازند چهل کمان برمبنای نانوپلانکتونهای آهکی در مقاطع الگو و مرجع

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده فاطمه هادوی- آبرادات مافی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
با توجه به ارزش چینه شناسی نانوپلانکتونهای آهکی به عنوان ابزاری مفید جهت سن یابی و تعیین بایوزونهای موجود، نهشته های سازند چهل کمان برای اولین بار در برش الگو و مرجع مطالعه شدند. بدین منظور از توالی های یادشده، جمعاٌ تعداد 58 نمونه برداشت و پس از انجام پروسه های ویژه نانوپلانکتونهای آهکی موجود در نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونیک اسکانینگ مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 19 جنس، 33گونه و 2 زیرگونه از فسیلهای مذکور در برش مرجع سازند چهل کمان شناسایی شدند و به سبب عدم حفظ شدگی فسیل های یاد شده امکان شناسایی آنها در طبقات رسوبی برش الگوی این سازند میسر نگشت. براساس اولین حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه، سه بایوزون در توالی رسوبی برش مرجع سازند چهل کمان تعیین گردید که به ترتیب از پایین به بالا با زونهای NP12, NP11, NP10 مارتینی (Martini, 1971) و با زیر زونهای CP9b, CP9a و زون CP10 اکادا و بوکری (Okada & Bukry, 1980) قابل مقایسه می باشند. براساس محدوده چینه شناسی گونه های شاخص برای زمان رسوبگذاری نهشته های سازند چهل کمان در برش مرجع سن ائوسن آغازین (ایپرزین) پیشنهاد می شود. وجود نسبتاٌ فراوان گونه هایی از جنس دیسکواستر (Discoaster) شرایط آب و هوایی گرم حاکم بر زمان رسوبگذاری را نشان می دهد.

کلید واژه ها: سایر موارد