مطالعه براکیوپودهای اردویسین ناحیه جنوب بجنورد

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمد علی یازرلو - محمود احمدزاده هروی
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
مجموعه براکیوپودهای شرح داده شده از سنگهای اردویسین ناحیه جنوب بجنورد شامل 24 جنس و 29 گونه می باشد، که هشت جنس و هفت گونه برای اولین بار در ایران گزارش میشود و بعلاوه یک گونه جدید (Triplesia bognurdiansis) معرفی می شود. ستون چینه شناسی تهیه شده از منطقه شامل چهار واحد سنگی می باشد که لیتولوژی و مجموعه براکیوپودهای آن عبارتند از:
1- لایه های زیرین شامل سنگهای آهکی و شیل با جنس های Syntrophina, Gonambonites, Billngsella که دو جنس آخر برای اولین بار از ایران گزارش می شود. مجموعه فسیلی سن اردویسین زیرین را برای این واحد نشان می دهد.
2- لایه های فوقانی این واحد بطور عمده سیلستون و شیل با تداخلهایی از سنگ آهک، تشکیل شده است که جنس های Glyptorthis, Murinella, Tapherothis از این لایه برای اولین بار از ایران گزارش می شود و این مجموعه فسیلی سنی معادل اردویسین میانی را مشخص می نماید.
3- این واحد عمدتاٌ شامل شیل و سنگ آهک و دارای مجموعه فسیلی زیر می باشد:
platystrophia anomala, Thaerodonta dignata, platystrophia sp
Diceromyonia tersa, D. Crassa, Triplisia bognurdianis
Hindella cassidea, H.crassa, Zygosapira resupinata multicostata
Z.salcata, dalmanella. Sp., platystrophia. Cypha, Leptaena martinansis
6 گونه آخر برای اولین بار از ایران گزارش می شود. مجموعه فسیلی فوق سنی معادل اردویسین پسین (Ashgillian) را مشخص می نماید.
4- فوقانی ترین لایه های این واحد عمدتاٌ از سنگ آهک رسی و شیل تشکیل شده است. از این واحد 3 جنس و 2 گونه مشخص شده که سنی معادل سیلورین پیشین را نشان می دهد که جنس ها و گونه ها عبارتند از:
pentamerus oblongus, Eospirifer tasmaniasis, antirhynchonella
که دو گونه ذکر شده برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
مطالعه 19 مقطع نازک تهیه شده از سنگ های مورد مطالعه بیانگر دو رخساره زیر است:
- رخساره کربناتی که شامل بیومیکرایت، بیومیکرایت و بعضاٌ بیواسپاریت است.
- رخساره اواری که شامل ماسه سنگ و شیل سیلستون می باشد که می باشد که ماسه سنگها از نظر بافتی مچور است و از نظر نامگذاری بروش فولک Subarkose تا Sublitharenite است. بطور کلی میکروفاسیس این توالی نشان دهنده محیط کم عمق تا Slope می باشد.

کلید واژه ها: خراسان شمالى