کاربرد تکنولوژیRS و GIS در معرفی سایتهای مناسب جهت کشت گونه جنگلی Acer negundo

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۳
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

کاربرد تکنولوژیRS و GIS در معرفی سایتهای مناسب جهت کشت گونه جنگلی Acer negundo

نویسنده‌گان:

[ سعید پورمنافی ] - کارشناس ارشد بیابانزدایی، دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه صنعتی اصفهان
[ سیدجمال الدین خواجه الدین ] - دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه صنعتی اصفهان
[ حسین خادمی ] - دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی- دانشگاه صنعتی اصفهان

خلاصه مقاله:


کلمات کلیدی:

بRS ، GIS ، رویشگاه، افرای سیاه ،(Acer negundo) بازفت، چهارمحال و بختیاری

کلید واژه ها: چهارمحال