مقایسه شاخص های گیاهی حاصل از باند ترمال با شاخص های حاصل از باندهای انعکاسی در مطالعات منابع زمینی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۳
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

مقایسه شاخص های گیاهی حاصل از باند ترمال با شاخص های حاصل از باندهای انعکاسی در مطالعات منابع زمینی

نویسنده‌گان:

[ سیدکاظم علوی پناه ] - استادیار دانشکده جغرافیا و کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی, دانشگاه تهران
[ عمار رفیعی امام ] - استادیار دانشکده جغرافیا و کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی, دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

در طول دو دهه گذشته دانشمندان مختلف سنجش از دور نقش شاخص های گیاهی حاصل از داده های ماهواره ای را دربررسی منابع طبیعی ارزیابی کرده اند. شاخص های گیاهی با استفاده ازتعدادی باند مناسب محاسبه می شوند.معمولا دوباند قرمز و مادون قرمز نزدبک جهت تهیه شاخص های مختلف پوشش گیاهی بکار می رود.برخی محققین معتقدند که تشعشعات ثبت شده در طول موجهای مادون قرمز میانی( MIR ) و حرارتی( TIR) می توانند اطلاعات با ارزش ومفیدی را جهت مطالعه پوششهای گیاهی در اختیار قرار دهند و به عبارت دیگر این اطلاعات ممکن است مکمل اطلاعات ثیت شده در باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک باشد. در این تحقیق جهت بررسی نقش شاخص های گیاهی در مطالعات منابع زمینی و همچنین بررسی تصاویر حاصل از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی در بارزسازی پدیده های مختلف زمینی, به کمک داده های سنجنده TMچهار سری داده مربوط به الف ) سه مولفه اول حاصل از تجزیه تحلیل مولفه های اصلی , ب ) شاخص های مختلف گیاهی حاصل از باندهای انعکاسی , ج ) شاخص های مختلف گیاهی حاصل از باند استفاده شد و این شاخص ها با یکدیگر مقایسه شدند. برای مقایسه و جهت TM حرارتی و د ) باندهای اصلی سنجنده وضوح سه روش اعمال شد. این سه روش عبارتند از : بررسی هیستوگرام , بهبود کنتراست و تفسیر یصری تصاویر به کمک تصاویر رنگی کاذب. سپس نقش شاخص های مختلف در بارزسازی پدیده های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصله نقشPC 3 را در تفکیک پدیده های مختلف نشان دادPC 3 پدیده های مختلف را با توجه به میزان رطوبتشان از هم تفکیک میکند . همچنین نتایج بررسی , قابلیت شاخص های مختلف را در تفکیک پدیده های آب ,خاک وپوششهای گیاهی نشان داد. شاخصهای گیاهیVI08 , VIT و 17 VIT16 , VIT13 , VIT12 , VIT 11
نیز در VI01 , VIT19 ,VIT می توانند در بررسی پوششهای گیاهی مورد استفاده قرار گیرند.


کلمات کلیدی:

شاخص های گیاهی , باند ترمال , باندهای انعکاسی , تجزیه مولفه های اصلی


کلید واژه ها: سایر موارد