پهنه بندی شدت فرسایش حوزه آبخیر زنجانرود به کمک مدل FPM در محیط GIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۳
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

پهنه بندی شدت فرسایش حوزه آبخیر زنجانرود به کمک مدل FPM در محیط GIS

نویسنده‌گان:

[ مجید زنجانی جم ] - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان زنجان
[ مسعود رسولی ] - کارشناس مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

خلاصه مقاله:

خاک یکی از منابع طبیعی مهم در هر کشور می باشد که امروزه فرسایش آن به عنوان یکی از خطرات جدی برای توسعه به شمار می آید در مناطقی که فرسایش کنترل نمی شود خاکها بتدریج فرسایش یافته و حاصلخیزی خود را از دست داده و از چرخه تولید خارج می شوند پس لازم است مناطق بحرانی و حساس به فرسایش شناسایی و اقدامات حفاظتی در آنها به اجرا در اید. منطقه مورد بررسی حوزه آبخیر زنجانرود می باشد که در شمال غرب ایران در محدوده 36 درجه و 20 دقیقه تا 36 درجه و 55 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 10 دقیقه تا 48 درجه و 55 دقیقه طول شرقی واقه شده است. این حوزه بخشی از حوره آبخیز رودخانه سفید رود است.


کلمات کلیدی:

شدت فرسایش ، زنجانرود، مدل GIS.EPM

کلید واژه ها: زنجان