آنالیز پایداری نقاط مبنا در شبکه های آشکار سازی تغییر شکل بر اساس یک نگرشRobust

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۳
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

آنالیز پایداری نقاط مبنا در شبکه های آشکار سازی تغییر شکل بر اساس یک نگرشRobust

نویسنده‌گان:

[ بهزاد وثوقی ] - استادیار دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ جعفر قراخانی ] - کارشناس ارشد مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک (گرایش: ژئودزی)

خلاصه مقاله:

تعیین تغییر شکل جسم یکی از زمینه های فعالیت در مهندسی ژئودزی است . سازه های مهندسی همواره در معرض تغییر شکل قراردارند، بنابراین تعیین تغییر شکل نقش مهمی را در تعیین اندازه و جهت حرکت به منظور ارزیابی سلامت سازه مورد نظر ایفا میکند.همچنین در هر قسمت از زمین که نیاز به اطلاعات هندسی ازروند تغییر شکل پوسته زمین باشد از مشاهدات دوره ای در شبکه های آشکار سازی تغییر شکل استفاده می شود . بطور معمول میزان جابجایی نقاط جسم در دیتوم شبکه که با استفاده از نقاط مبنای شبکه تعریف میگردد مورد نظر است ولی در عمل نقاط مبنای شبکه درفاص له زمانی بین اپک های متوالی می توانند جا بجا شوند .اثبات پایداری نقاط مبنا یکی از مسائل اساسی در آنالیز تغییر شکل است که عدم توجه به آن می تواند نتایج آنالیز را غیر قابل اعتماد سازد.


کلمات کلیدی:

آشکارسازی، ربوست، تغییرشکل ثبات ،نرم اول

کلید واژه ها: سایر موارد