بررسی ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی مجموعه بازالتی کرمانشاه (وابسته به مجموعه افیولیت کرمانشاه)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مجتبی احمدی- محمدولی زاده- محمودصادقیان
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
مجموعه افیولیتی کرمانشاه متعلق به نوار افیولیت- رادیولاریت زاگرس می باشد. واحدهای رخنمون یافته این مجموعه در مقایسه با سایر مجموعه های افیولیتی ایران کمبودهای فراوانی دارد. در مطالعه ژئوشیمیایی بازالت های کرمانشاه قاضی و حسنی پاک به این نتیجه رسیدند که بازالت ها به دو دسته 1- آلکالی (OIB)، و 2- ساب آلکالی (IAB) قابل تقسیم میباشند. مقاله حاضر نشان می دهد که گروه بازالت ساب آلکالیک مذکور از نوع (IAB) نمی باشد. از لحاظ شیمیایی گروه اخیر با BABB (بازالت حوضه پشت قوس) قابل مقایسه می باشد.
با وجود این مساله به علت یافت نشدن ولکانیسم Arc و نیز عدم وجود شواهد پترولوژیکی فرورانش در اینجا مدل حوضه پشت قوس را فعلاٌ مسکوت می گذاریم و مدل دیگری را پیشنهاد می کنیم. در این مدل ابتدا ماگماتیسم P-MORB از منشاء OIB به سمت مرکز گسترش MOR و متعاقب آن شار حرارتی و اغتشاش ناشی از صعود این ماگما از گوشته تهی شده و نیز تحمیل سیستم کشش بر منطقه ذوب گوشته تهی شده را که شروع آن از مناطق عمیق تری، نسبت به منشاءMORB می باشد، به دنبال داشته است، ذوب مرحله دوم مسبب ماگماتیسم ساب آلکالن متفاوت از MORB بوده است.

کلید واژه ها: کرمانشاه