کاربرد فنآوری سنجش از دور در ارزیابی و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی دشت قزوین

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۴
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

کاربرد فنآوری سنجش از دور در ارزیابی و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی دشت قزوین

نویسنده:

[ محمد شفیعی ] - کارشناس ارشد رشته سنجش از دور و GIS

خلاصه مقاله:

کاربری و پوشش اراضی در طول زمان دچار تغییر و دگرگونی میشوند و عامل انسانی بیشترین نقش را در این تغییر و تبدیلات ایفا مینماید. از دیرباز دانشمندان همواره در فکر شناسایی تغییرات کاربری بوده است در ابتدا با عکسهای هوایی به کشف تغییرات میپرداختند ولی در حال حاضر داده های ماهواره ای و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در این رابطه نقش اساسی را بر عهده دارند و ابزار مناسبی برای کشف تغییر محسوب میگردند.
دشت قزوین از زمانی که به سوی صنعتی شدن گام برداشته به تدریج در کاربری و پوشش اراضی آن تغییراتی بوجود آمده است که نقش عامل انسانی بطور مشهود است. بدین منظور برای کشف تغییرت بوجود آمده در این منطقه تصاویر TM سال 1987 و ETM+ سال 2002 مورد استفاده قرار گرفت. بعد از عملیاتهای بارزسازی تصویر و تصحیحی هندسی از روشهای تفریق تصاویر، تحلیل مولفه های اصلی، طبقه بندی تصویر و مقایسه بعد از طبقه بندی برای کشف تغییرات استفاده گردید. در این بین طبقه بندی و مقایسه بعد از آن بهترین روش بوده و نوع تغییرات نیز در این روش معین و مشخص گردید.


کلمات کلیدی:

بارزسازی تصویر، پوشش اراضی، تصحیح هندسی، دشت قزوین، سنجش از دور، طبقه بندی تصاویر، کشف تغییرات، کاربری اراضی

کلید واژه ها: قزوین