بررسی پتروفابریک توده های نفوذی منطقه بروجرد و تعیین موقعیت تکتونیکی آنها با استفاده از شواهد ساختاری

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده علی درویش زاده- احمد احمدی خلجی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰

منطقه مورد مطالعه در شرق و شمال شرق بروجرد واقع شده است و دارای مجموعه سنگ شناسی متنوعی از سنگ های گرانیتوئیدی می باشد که ترکیب سنگ شناسی آنها عمدتاٌ شامل مونزوگرانیت، گرانودیوریت و تونالیت است. این توده ها غالباٌ به صورت کشیده و طویل و به موازات شیستوزیته غالب در سنگ های دگرگونی با روند شمال غربی- جنوب شرقی دیده می شوند و یک فولیاسیون ناشی از جهت یافتگی کانی ها در آنها دیده می شود.
شواهد صحرایی و آزمایشگاهی نشان می دهد که توده های مزبور همزمان با دگرشکلی غالب در منطقه (D2) نفوذ کرده اند و جایگزینی این توده ها احتمالاٌ در یک زون برشی فعال صورت گرفته است.

کلید واژه ها: لرستان