پتانسیل یابی کانسار سلستیت با استفاده از مدلسازی در GIS (منطقه طاقدیس بنگستان در جنوب شرق استان خوزستان)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۴
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

پتانسیل یابی کانسار سلستیت با استفاده از مدلسازی در GIS (منطقه طاقدیس بنگستان در جنوب شرق استان خوزستان)

نویسنده‌گان:

[ حمید مصلح تادوانی ] - کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS مرکز GIS شهرداری شیراز
[ علیرضا زراسوندی ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:

سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS با ایجاد یک پایگاه مناسب داده ها، فضای مناسبی را برای دسترسی به اطلاعات معدنی و تحلیل داده ها و تعیین مناطق جدید اکتشافی پدید می آورد. هدف از انجام این مطالعه پتانسیل یابی کانسار سلسنیت در منطقه طاقدیس بنگستان در جنوب شرقی استان خوزستان، با استفاده از مدلسازی در GIS می باشد. برای این کار بعد از مطالعات و تحقیقات انجام گرفته و در نحوه تشکیل سلستیت در منطقه مورد مطالعه، لایه های اطلاعاتی مورد نیاز برای پتانسیل یابی سلستیت ( زمین شناسی و ژئوشیمیایی) ازمنابع گوناگون و با فرمتهای متفوت تهیه و پردازش می شود این نقشه ها در جهت رسیدن به هدف تحقیق و با توجه به تاثیر هر کدام درتشکیل کانسار مورد نظر، ساده سازی شده و در اخر هم لایه های اطلاعاتی بدست آمده با توجه به توابع تلفیق لایه ها و با استفاده از مدل منطبق بولین، با هم ترکیب می شوند نا مناطق امید بخش کانسار سلستیت، در منتطقه مشخص شود که در نهایت 4/9 کیلومتر مربع از منطقه مورد مطالعه (1/2% از کل منطقه) به عنوان مناطق با پتانسیل بالای سلستیت انتخاب و جهت انجام مطالعات بعدی پیشنهاد گردید .


کلمات کلیدی:

بنگستان ، پتانسیل یابی ، تلفیق ، سلسنیت ، طاقدیس ، مدل ذخیره ، منطق بولین ، GIS

کلید واژه ها: خوزستان