بحثی در مورد جایگاه زمین ساختی دگرگونی فشار پایین و امکان تعمیم آن در زون سنندج- سیرجان: مثالی از منطقه همدان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین معین وزیری- علی اکبر بهاری فر
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
تاریخچه زمین شناسی و محیط زمین ساختی زون سنندج- سیرجان به درستی روشن نیست. عده ای از محققین این زون را نتیجه فرورانش و برخورد و عده ای دیگر به ریفت درون قاره ای نسبت می دهند. مطالعات به عمل آمده در مورد دگرگونیهای شرق الوند (دگرگونی ناحیه ای) نشان می دهد که این منطقه با قوسهای ماگمایی بیشترین تطابق را دارد. برای بررسی دقیق امکان تعمیم این نظریه یا هر مدل دیگری در مورد تاریخچه تکامل زون سنندج- سیرجان، اطلاعات گوناگونی مورد نیاز است که فعلاٌ در دسترس نیست. بررسی دقیق ساختارها و فرایندهای دگرگونی به موازات مطالعه پترولوژی دقیق بر روی سنگهای ماگمایی و همچنین مطالعه چینه شناسی دقیق در این زون، زمینه را برای نتیجه گیری و ارائه یک مدل معقول و منطقی فراهم خواهد کرد.

کلید واژه ها: همدان