ارزیابی دقت مدلهای IDW و Kriging جخهت درونیابی داده های سطح آب زیرزمینی دشت میان آب شوشتر

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۴
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

ارزیابی دقت مدلهای IDW و Kriging جخهت درونیابی داده های سطح آب زیرزمینی دشت میان آب شوشتر

نویسنده‌گان:

[ کاظم رنگزن ] - هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
[ مهدی مختاری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
[ مهران شایگان ] - دانشجویدکترای GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

خلاصه مقاله:

در بسیاری از مطالعات آب زیرزمینی به دلیل عدم پوشش مناسب و کامل پیزومترها برآورد سطح آب زیرزمینی منطقه ای و یا تخمین مناطق بین پیزومترها با روشهای درونیابی امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا روشهای مختلف درونیابی و تخمین های زمین آماری وجود دارد که هر یک از این مدلها بر اثر عواملی چون تعداد ، پراکنش و توزیع نقاط نمونه برداری، و توانایی مدل درونیابی دقتتهای متفاوتی دارند. در این تحقیق تلاش شده تا دقت دو روش IDW و Kriging برای درونیابی داده های سطح ایستابی پیزومترهای دشت میان آب شوشتر مورد ارزیابی قرار گیرد. همچنین برای ارزیابی اثر تعداد و نحوه توزیع نمونه ها بر دقت مدل از داده های دو ماه مختلف که تعداد پیزومترهای قرائت شده در آن متفاوت است استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که اگر چه دقت هر دو روش در سطح اطمینان مورد نظر قابل پذیرش می باشد، اما روش IDW به نسبت دارای دقت بالاتری است. همچنین در آذرماه علیرغم اینکه تعداد پیزومترهای اندازه گیری شده افزایش یافته ولی به دلیل نحوه توزیع داده ها دقت هر دو روش کمتر از تیر ماه برآورد گردیده است.


کلمات کلیدی:

ارزیابی دقت ، درونیابی ، روشIDW ، روش Kriging ، مدل DTM ، واریوگرام

کلید واژه ها: خوزستان