تهیه نقشه فرسایش خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده +ETM و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز گل آباد اصفهان

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۴
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

تهیه نقشه فرسایش خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده +ETM و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخیز گل آباد اصفهان

نویسنده‌گان:

[ مجید محمودآبادی ] - دانشجوی دکتری دانشکده کشاوری
[ حسینعلی رفاهی ] - استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی
[ امیرحسین چرخابی ] - استادیار پژوهشی پژوهشکده تحقیقات حفاظت و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

در میان فرایندهای مختلف تخریب اراضی فرسایش خاک تهدیدی جدی برای حفاظت منابع خاک و آب کشور است. دراین تحقیق نقشه فرسایش خاک در حوزه آبخیز گل آباد اردستان با استفاده از مدل Mpsiac و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و همچنین تصاویر ماهواره ای مربوطسنجنده +ETM تهیه گردید. به علت تنوع زمین شناسی، اشکال مختلف زمین، کاربردی ناناسب اراضی مبنا قرار داده شد. این نقشه با استفاده از تصویر رنگی 1-5-7 مربوط به سنجند +ETM و نقشه توپوگرافی و همچنین بازدید صحرایی اصلاح شد. واحدهای تصحیح شده به عنوان واحدهای کاری در مراحل مختلف تحقیق استفاده گردید. با امتیازدهی عوامل نه گانه مدل در محیط GIS و با استفاده از نرم افزار IL WIS 3.0 Academic لایه های اطلاعاتی مربوط به مدل تهیه شد. از تلفیق لایه های مذکور نقشه های رقومی فرسایش و رسوب حوضه تهیه گردید. نتایج مدل نشان داد که تولید رسوب حوضه بین 263/3 تا 496/9 و به طور متوسط 356/4 تن در کیلومتر مربع در سال است.


کلمات کلیدی:

سنجنده +ETM ، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، حوضه گل آباد، مدل Mpsiac ، نقشه فرسایش

کلید واژه ها: اصفهان