مطالعه هاله دگرگونی مجاورتی اندریان، شمال غرب ایران

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مرتضی خضری- محسن موذن
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
منطقه مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی و در کمربند پلوتونیسم الیگوسن ایران واقع شده است. جایگیری توده نفوذی به شکل استوک در سنگ های میزبان مارنی، با ایجاد گرادیان حرارتی و شیمیایی، منجر به ایجاد هاله دگرگونی مجاورتی با لیتولوژی کالک- سیلیکات هورنفلسی در اطراف توده نفوذی شده است. براساس مطالعات پتروگرافی و با شناسایی پاراژنز کانیهای دگرگونی به ترتیب افزایش درجه دگرگونی، واکنشهای دگرگونی هاله مذکور شناسایی گردیده است. واکنشهای مذکور عموماٌ از نوع واکنشهای کربن زدایی بوده و وقوع آنها ناشی از افزایش درجه حرارت است. شرایط ترمودینامیکی سیستم دگرگونی مانند فشار، درجه حرارت و XCO2 نیز بر اساس پاراژنز کانیها تعیین شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد