ارزیابی داده های ارتفاعی ماهواره Topex/Poseidon با استفاده از داده ای ارتفاعی دقیق

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

ارزیابی داده های ارتفاعی ماهواره Topex/Poseidon با استفاده از داده ای ارتفاعی دقیق

نویسنده:

[ زینال محمودی کرمجوان ] - استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده عمران دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

هدف ماهواره های ارتفاع سنجی راداری تعیین و محاسبه دقیق ارتفاع سطح زمین و دریا است. ارتفاع عبارتست از فاصله نقاط زمینی از سطح مبنا که ممکن است بیضوی یا ژئوئید باشد و از
ارتفاع ماهواره وارتفاع اندازه گیری شده توسط ماهواره محاسبه میگردد. برای ارزیابی کامل دقت اندازه گیریهای ارتفاعی ماهواره لازم است که داده های ارتفاعی دقیق زمین در فرم رقومی و با پوشش کافی با داده های ارتفاعی ماهواره مقایسه شونده کاملا واضح است که دقت داده های ارتفاعی که مورد مقایسه واقع میشوند می بایست بهتر از دقت داده های ارتفاعی ماهواره های ارتفاع سنجی باشد.تنها راه موفقیت آمیز برای مقایسه داده های ارتفاعی ماهواره های ارتفاع سنجی با داده های دقیق ارتفاعی عبارتست از مقایسه ارتفاع نقاط هم مختصات بصورت نقطه به نقطه.در ضمن لازم است که تمام داده های ارتفاعی ماهواره و نقشه مورد مقایسه دارای یک مبنای ارتفاعی یا بعبارت دیگر یک بیضوی مبنا باشند. در نقش هها اکثرا سطح مبنای ارتفاعات را بجای بیضوی یا ژئوئید
سطح آب دریاهای محلی در نظر می گیرند. اگر سطح مبنای ارتفاعات متفاوت باشد مقایسه دقت ارتفاعا ت مشکل شده وبهتر است تغییرات اختلاف ارتفاعات را در نظر بگیرند.


کلمات کلیدی:

ماهواره . نقشه رقومی . رادار آلتیمتری . ژئوئید . بیضوی

کلید واژه ها: سایر موارد