برازش یک مدل مکان - آماری بر بیماری سرطان پوست به منظور حمایت از تصمیم گیری

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

برازش یک مدل مکان - آماری بر بیماری سرطان پوست به منظور حمایت از تصمیم گیری

نویسنده‌گان:

[ زهره معصومی ] - کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[ محمد سعدی مسگری ] - عضو هیئت علمی گروه مهندسی سیست مهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

مطالعه جغرافیای منطقه در بررسی بیماری ها از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا وقوع بسیاری از بیماری ها به شرایط جغرافیایی منطقه وابسته است . وجود موانع طبیعی نظیر کوهستان ها و دریاها، از یک طرف و وابستگی بعضی از عوامل بیماری به شرایط محیطی و اقلیمی خاص، از طرف دیگر باعث محدود شدن بعضی از بیماری ها به مناطق خاصی از کره ی زمین گردیده است بنابراین جغرافیا و مکان در بررسی بیماری ها اهمیت خاصی پیدا می کنند. با استفاده از مدلسازی پدیده ی بیماری، می توان عوامل اصلی ایجاد بیماری در یک منطقه را به همراه میزان اهمیت هر عامل شناسایی و تعیین کرده و برای پیشگیری و درمان آن بیماری، بیشترین هزینه و زمان را صرف عوامل مهم تر استخراج شده از مدل کرد.در این تحقیق هدف برازش یک مدل مکان -آماری بر بیماری سرطان پوست بوده است . برای این کار در ابتدا مدل مناسبی برای بیماری با توجه به ذات بیماری و نحوه ی وقوع آن و نیز با توجه به نحوه ی جمع آوری داده تعیین گردید . بدنبال آن، عوامل ایجاد کننده ی بیماری با انجام مط العات لازم استخراج شد ه اند. در مرحله بعد داده های مربوط به این عوامل، جمع آوری شده و با توجه به ذات داده ها و مدل مورد نظر، پردازش و آماد ه سازی شدند . پس از آماد ه سازی اطلاعات، متغیر تعداد سرطان پوست در واحد مکانی شهرستان به عنوان متغیر وابسته (متغیر پاسخ ) و عوامل بیماری به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل شد ه و مدل مناسب بر عوامل ایجاد بیماری برازانده شده است . نتیجهی استخراج شده از برازش مدل، یک فرمول مشخص و رتبه بندی عوامل ایجاد بیماری سرطان پوست است.


کلمات کلیدی:

آنالیزهای مکانی، آنالیزهای آماری، مدل، سرطان پوست. ،GIS

کلید واژه ها: سایر موارد