بررسی قابلیت اطلاعات دامنه تصاویر رادار ماهواره ای جهت تهیه نقشه مناطق تخریب شده در زلزله (مطالعه موردی زلزله بم)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

بررسی قابلیت اطلاعات دامنه تصاویر رادار ماهواره ای جهت تهیه نقشه مناطق تخریب شده در زلزله (مطالعه موردی زلزله بم)

نویسنده‌گان:

[ بهرام صفائی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
[ عباس علیمحمدی ] - استادیار گروه مهندسی ژئوماتیکف دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

خلاصه مقاله:

تصویربرداری رادار ماهواره ای نوعی از تصویربرداری فعال می باشد که در مطالعات زلزله ها اغلب جهت اندازه گیری میزان جابجاییهای ناشی از زلزله ها با استفاده از تکنیک انترفرومتری مورد استفاده قرارمیگیرد. این نوع تصاویر شامل اطلاعات دامنه و فاز موج رسیده به سنجنده میباشند که اطلاعات فاز برای پردازش اینترفرومتری مورد استفاده قرارگرفته و اطلاعات دامنه در زمینه مطالعات زلزله ها میتواند جهت آشکارسازی مناطق تخریب شده و آسیب دیده مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق سریهای زمانی تصاویر راداری با فرمت SLC اخذ شده قبل و بعد از زلزله 26 دسامبر 2003 شهر بم کرمان توسط نرم افزارهای BEST و Erdas مورد آنالیز قرارگرفته و قابلیت این نوع تصاویر جهت آشکار سازی مناطق تخریب شده مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا تصاویر دامنه و PRI از تصاویر SLC استخراج شده و سپس این تصاویر به یکدیگر رجستر گردیده و در ادامه با استفاده از اطلاعات مداری هدر تصاویر، ژئوکد گردیده اند. سپس آنالیزهای کشف تغییرات مانند CA، بررسی اختلافات تصاویر و کلاسترینگ آنها، محاسبه اختلافات نرمال شده و PCA بر روی تصاویر اعمال گردیده است. نتایج این پردازشها نیز با نتایح حاصل از تصاویر مرئی ماهواره ای مانند IKONOS و بررسی همبستگی تصاویر راداری قبل و بعد از زلزله مقایسه گردیده است. نتایج حاصله حاکی از تطابق زیاد بین این نتایج میباشد که موید مفید بودن اطلاعات دامنه برای مشخص کردن نواحی تغییر ناشی از زلزله میباشد.


کلمات کلیدی:

پردازش تصاویر راداری ، کشف تغییرات ، زلزله

کلید واژه ها: کرمان