بررسی امکان تولید نقشه پوشش گیاهی در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ در استان اصفهان با استفاده ا زتصاویر روزانه سنجنده MODIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

بررسی امکان تولید نقشه پوشش گیاهی در مقیاس 1:50000 در استان اصفهان با استفاده ا زتصاویر روزانه سنجنده MODIS

نویسنده‌گان:

[ وهب میرباقری ] - کارشناس ارشد زراعت
[ علی اکبر آبکار ] - استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آبخیزداری
[ هانیه اسدی راشد ] - دانشجوی کارشناس ارشد زراعت

خلاصه مقاله:

امروزه تولید نقشه های پوشش گیاهی یکی از منابعی است که می توان با تکیه بر آن به پایش تغییرات منابع طبیعی و تخریب این مابع پرداخت .علم سنجش از دور یکی از علومی است که با تکیه بر آن می توان به تولید نقشه های پوشش گیاهی پرداخت از سری ینجنده هایی که می توان از آن برای تولید نقشه های پوشش گیاهی با مقیاس بالا استفاده کرد سنجنده MODIS می باشد . در این تحقیق از تصاویر روزانه این سنجنده با قدرت تفکیک مکانی 250 متر استفاده شد. تعداد 180 تصویر سنجنده MODIS مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از روش طبقه بندی هیبرید نقشه پوشش
گیاهی با 11 کلاس تولید شد .میزان دقت نقشه تولیدی با استفاده از نقاط آزمون مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دارای دقت مناسب و تعریف شده ای است Overall accuracy= ( 89 و (Kappa coefficient = 71


کلمات کلیدی:

استان اصفهان ، نقشه پوشش گیاهی ، سنجنده MODIS

کلید واژه ها: اصفهان