بررسی ویژگیهای فوران ایگنیمبریتی آب ترش قزوین

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده علی درویش زاده- آناهیتا منصوری
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
ایگنیمبریت منطقه آب ترش در شمال غربی قزوین (بین جاده قزوین- لوشان) در داخل یک گودال ولکانو- تکتونیکی بیضوی به ابعاد تقریبی 13در 9 کیلومتر مربع مشاهده می گردد. حاشیه این فرورفتگی را ارتفاعاتی متشکل از سنگهای آذر آواری و گدازه های حد واسط تشکیل می دهد. با توجه به بیرون زدگی ایگنیمبریت و همچنین وجود نهشته های ریزشی فراوان در داخل و اطراف این فرورفتگی، آن را یک کالدرای ریزشی به حساب می آوریم. ولکانیسم اسیدی و ایگنیمبریت آخرین مرحله فورانی این کالدرا را تشکیل می دهد.
در این مقاله تلاش گردید تا ویژگیهای ایگنیمبریت آب ترش که ارتفاعات کف دره را تشکیل می دهد، بررسی شود. ایگنیمبریت مزبور با بالاترین درجه جوش خوردگی همراه بوده و فرایند تبلور فاز بخار همراه با جوش خوردگی در طی نهشته شدن آن رخ داده است.

کلید واژه ها: سایر موارد