بررسی تغییرات سطوح برفگیر در ارتفاعات البرز مرکزی با استفاده از تصاویر سنجنده های MODIS و AVHRR

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

بررسی تغییرات سطوح برفگیر در ارتفاعات البرز مرکزی با استفاده از تصاویر سنجنده های MODIS و AVHRR

نویسنده‌گان:

[ غلامرضا دینی ] - کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS از دانشگاه تربیت مدرس
[ پرویز ضیائیان فیروزآبادی ] - استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
[ منوچهر فرج زاده اصل ] - استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

در این تحقیق از داده های TERRA-MODIS , NOAA-AVHRR و به کارگیری دو روش قرار دادن آستانه در داده های AVHRR و MODIS به منظور شناسایی سطوح برف گیر ارتفاعات البرز مرکزی استفاده شده است. اساس تکنیکهای تفکیک ابر و برف، اختلاف انعکاس آنها در محدوده طول موجهای مرئی و مادون قرمز انعکاسی می باشد. در الگوریتم برف سنجی MODIS، با تعریف شاخص NDSI ، جداسازی برف انجام شد اما با توجه به عدم توانایی این شاخص درجداسازی برف از سایر منابع رطوبتی، با تعریف حدوده آستانه برای باندهای 1و2و4و6 این مسئله حل می گردد. در الگوریتم برف سنجی توسط داده های NOAA نیز از آستانه گذار در انعکاس باندهای 3،1 و محاسبه Radiance و دمای درخشندگی باندهای حرارتی استفاده می شود. با استفاده از داده های AVHRR درتاریخ 16/1/1383 مساحت برفگیر 5303 کیلومتر مربع و با استفاده از داده های MODIS در تاریخ 13/1/1382، مساحت سطوح برف گیر البرز مرکزی با پوش کامل، ناقص و پوشش ابر به ترتیب 994 و 2570 و 2505 کیلومتر مربع محاسبه گردید.در پایان نیز با استفاده از همبستگی میان عناصر اقلیمی دمای 9/2 درجه سانتیگراد به عنوان آستانه ریزش برف و ارتفاع متناظر صفر درجه به عنوان خط ماندگاری برف محاسبه گردید.


کلمات کلیدی:

الگوریتم پهنه بندی برف ، دمای درخشندگی ، آلبدو ، رادیانس ، خط برف ، NOAA , MODIS , NDSI

کلید واژه ها: سایر موارد