بررسی دقت فتوگرامتری برد کوتاه در مدلسازی تجهیزات صنعتی

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

بررسی دقت فتوگرامتری برد کوتاه در مدلسازی تجهیزات صنعتی

نویسنده‌گان:

[ هادی باباپور ] -
[ پرستو توکلی ] -

خلاصه مقاله:

اندازه گیری بدنه خودرو یکی از کابردهای فتوگرامتری صنعتی است. با توجه به مجموعه سه عامل: سرعت، هزینه ودقت مورد نیاز در مقایسه as-designed , as – built بدنه خودرو، این روش در سالهای اخیر در صنعت خودروسازی به طور جدی تر از قبل مطرح شده است. هدف از این تحقیق اندازه گیری بدنه پیکان با روش فتوگرامتری off-line صنعتی به منظور مشخص نمودن میزان دقت فتوگرامتری برد کوتاه در تعیین مختصات نقاط می باشد. در این تحقیق به دلیل عدم در اختیار داشتن فایل طراحی بدنه پیکان، بر روی یک قطعه از بدنه پیکان (گلگیر پیکان) بررسی انجام گرفته است. در این تحقیق از دوربین دیجیتال غیرمتریک IS90 Canon pro به منظور عکسبرداری استفاده گردید. برای اجرای پروژه شبکه ای از نقاط تارگتی بر روی گلگیر نصب گردید و سپس با طرحی یک شبکه ژئودتیک، مختصات این نقاط با روش ژئودزی بدست آمد. در مرحله بعد شبکه دیگری در اطراف گلگیر به منظور استقرار دوربین غیر متریک طراحی گردید. به منظور مدلسازی دقیق خطاهای سیستماتیک موجود در داده ها از پارامترهای اضاه در یک حل خود کالیبراسیون با معادلات شرط همخطی ترکیب گردید و سرشکنی به روش باندل اجسمت انجام گرفت و در نهایت نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شد. دقت در هر یک از مراحل به کمک محاسبه اختلاف مختصات نقاط بدست آمده با مختصات همین نقاط که با روش ژئودزی صنعتی بدست آمده بود، برآورد گردید. در بهترین حالت دقت بدست آمده با روش فتوگرامتری صنعتی با استفاده از دوربین غیر متریک در حدود 343، 0 میلیمتر مسطحاتی و 0،432 میلیمتر ارتفاعی ارزیابی گردید.


کلمات کلیدی:

فتوگرامتری صنعتی ، دوربین غیر متریک ، باندل اجسمنت

کلید واژه ها: سایر موارد