بررسی دلایل عدم انطباق ژئومتری و اطلاعات توصیفی در داده های فضایی کشور

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

بررسی دلایل عدم انطباق ژئومتری و اطلاعات توصیفی در داده های فضایی کشور

نویسنده‌گان:

[ سعید رضائی ] - کارشناس ارشد سنجش از دور و مهندسی GIS دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین (ع)
[ عباداله اسدی ] - کارشناس مهندسی نقشه برداری دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین(ع)

خلاصه مقاله:

یکی از مشکلات اساسی کشور ما در خصوص برنامه ریزی های راهبردی عدم وجود و یا دسترسی به اطلاعات در ابعاد مختلف م ی باشد. بخشی از این ضعف اطلاعاتی مربوط به داده های فضا یی و توصیفی کشور میباشد که توسط سازمانهای مختلف و بصورت نقشه ها و اطلاعات موضوعی تهیه می گردد. این اطلاعات یا مستقیمًا از طریق عملیات میدانی توسط سازمانهای مربوطه برداشت م ی گردد و یا از روی منابع و نقشه های موجود تهیه می گردند. در هر یک از حالات فوق مشاهد ه می گردد که اطلاعات تهیه شده از بعد فضایی و توصیفی انطباق لازم را با یکدیگر نداشته و حتی نقشه های پوششی کشور که توسط سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه می گردند نیز با یکدیگر انطباق لازم را ندارند . بررسی دلایل عدم انطباق داده های فضای ی و تعیین دقت اصلی هر یک از نقشه های تولید شده توسط سازمانهای ذیربط خارج از مقوله این نوشتار بوده و در اینجا صرفَا عوامل ایجاد این مغایرت ها بر روی نقشه های مختلف بررسی می گردد . در این مقاله سعی شده بر اساس شواهد موجود نسبت به منابع خطا و اختلافات موجود در اطلاعات فضایی کشور بررسی لازم انجام گیرد . نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که مهمترین دلایل عدم انطباق داده های فضایی و توصیفی با یکدیگر شامل خطاهای ناشی از به روز نبودن نقشه ها , خطای سطوح مبنا , خطاهای منابع انسانی , خطاهای ناشی از روش اجرا , دقت های نسبی , عدم رعایت دستوالعمل های تولید اطلاعات فضایی , تفاوت تعاریف از نقطه نظر دستگاههای ذیربط و تفاوت گویش ها در سطح کشور میباشد.


کلید واژه ها: سایر موارد