تفکیک مرز شمالی جنگلهای خزری با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهوارهای

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

تفکیک مرز شمالی جنگلهای خزری با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهوارهای

نویسنده‌گان:

[ فرخ پورشکوری اله ده ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
[ علی اصغر درویش صفت ] - دانشیار دانشکده منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران
[ علی خلیل پور ] - کارشناس ارشد سازمان جنگلها و مراتع کشور

خلاصه مقاله:

به هنگام سازی نقشه های توپوگرافی جنگل های شمال ایران بر اساس تصاویر ماهواره ای به عنوان یکی از ضرورت های بخش اجرا مطرح می با شد. از آنجایی که در بسیاری از موارد تشابه بازتاب جنگل و پدیده های مجاور آن، تفکیک مرز جنگل را بر روی تصاویر یک مقطع زمانی میسر نمی سازد، این تحقیق با هدف بررسی قابلیت تصاویر ماهواره ای چند زمانه در تفکیک مرز شمالی جنگل های خزری در منطقه چابکسر گیلان انجام شد. در این منطقه در کنار جنگل های پهن برگ خزان کننده، توده های دست کاشت سوزنی برگ همیشه سبز، باغ های چای و مرکبات همیشه سبز و همچنین باغ ها و مزرعه هایی با گونه های خزان کننده وجود دارند . تصویر سنجنده HRG SPOT تاریخ 81/5/18 از فصل رویش و همچنین تصویر سنجنده ASTER 81 تصویربرداری شده در تاریخ 81/12/10از فصل خزان برای انجام این مطالعه انتخاب شدند . خطاهای رادیومتری در تصاویر قابل اغماض بودند . تصحیحات هندسی ضمن رفع خطای جابه جایی ناشی از پستی وبلندی ها ب ا بهره گیری از یک مدل رقومی ارتفاع دقیق ، با دقت بالا انجا م شدند. دو تصویر نسبت به هم تصحیح و پیکسلهای آنها کاملا بر روی هم منطبق گردیدند . دو طبقه جنگل و غیر جنگل برای انجام این مطالعه تعریف و نمونه های تعلیمی مناسب تعیین و اصلاح شدند . با استفاده از طبقه بندی تصاویر یک زمانه، چندزمانه و روش تفسیر رقومی- چشمی جدا سازی کلاسه های باغ و جنگل انجام گرفت . به منظور تعیین صحت نقشه های حاصل از تفسیر و طبقه بندی ها، یک واقعیت زمینی (مرز جنگل ) به طول 64/5 کیلومتر از طریق پیمایش (نقشه برداری ) با GPS تهیه گشت . صحت ( ضریب کاپا ) برای طبقه بندی تصویر فصل رویشی، طبقه بندی تصویر فصل خزان، طبقه بندی چند زمانه، تفسیر رقومی _ چشمی به ترتیب برابر با 28% ، 43% ، 57%و 71% بود . نقشه حاصل از طبقه بندی تصویر فصل رویشی کمترین و روش رقومی _ چشمی بیشترین صحت را ارائه دادند . . با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان نمود که به کمک تصاویر چندزمانه می توان با صحت بالا و قابل قبولی مرز جنگل را از غیر جنگل تفکیک نمود . لذا پیشنهاد می - گردد که در فرایند به هنگام سازی نقشه های توپوگرافی جنگل های شمال ایران، در این چنین مناطقی از تصاویر فصل خزان به همراه تصاویر فصل رویشی استفاده گردد.


کلید واژه ها: گیلان