نقش دگرسانی های گرمابی در تحول سنگهای آذرین و رسوبی دره زرشک

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده بهروز دهقان منشادی - جمشید حسن زاده - محمدولی ولی ازده
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰

منطقه مورد مطالعه در فاصبه 80 کیلومتری جنوب غرب شهرستان یزد و بر روی نوار ماگماتیسم سنوزوئیک ایران مرکزی (ارومیه- دختر) قرار دارد. سنگهای آذرین منطقه را اکثراٌ گنبدهای ساب ولکانیک نئوژن تشکیل می دهند که به درون سنگهای میوسن و قدیمی تر نفوذ کرده اند. توده کوارتزدیوریتی دره زرشک با نفوذ به درون گنبدهای داسیتی نئوژن و رسوبات قدیمی تر، این سنگها را دگرسان نموده است. محلولهای گرمابی در سنگهای آذرین قدیمی تر (داسیتها) شکستگیهای فراوانی را بوجود آورده و باعث تشکیل مجموعه های دگرسانی پتاسیک، فیلیک، پروپیلیتیک و آرژیلیک زایی شده است. دگرسانی سنگهای رسوبی، با توجه به نوع سنگ میزبان و شرایط فیزیکوشیمیایی محلولهای گرمابی به صورت اسکارن، دگرسانی سیلیسی و یا اپیدوتی شدن دیده می شود. وضعیت کنونی سنگها، در اثر فرسایش شکل گرفته است.

کلید واژه ها: سایر موارد