تهیه نقشه پوشش اراضی کشوری با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره TERRA سنجنده MODIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

تهیه نقشه پوشش اراضی کشوری با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره TERRA سنجنده MODIS

نویسنده‌گان:

[ مهران برادران نصیری ] - مدیر گروه پژوهشی توسعه وکارشناس ارشد مراتع موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
[ علی اکبر آبکار ] - عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[ علی صادقی نائینی ] - کارشناس ارشد سنجش از دور سازمان فضایی ایران
[ محمود عبداله زاده ] - کارشناس ارشد سنجش از دور موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

خلاصه مقاله:

یکی از کاربرد های م تداول سنجش از دور دسترسی به اطلاعات بهنگام در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی می باشد . از جمله لایه های اطلاعاتی بسیار مهم بخصوص در مطالعات و تحقیقات بنیادی کشاورزی، لایه کاربری اراضی و پوشش زمین در شرایط کنونی میباشد که می بایست شناختی دقیق از کم و کیف منابع طبیعی و کشاورزی منطقه مورد مطالعه ارائه نماید . با استف اده از سریهای زمانی تصاویر ویا محصولات آنها از قبیل 6 NDVI می توان نوع پوشش زمین را تعیین کرد. داد ههای ماهوار های مورد استفاده در این مطالعه تصاویر 81 MODIS می باشد .در هر ماه از حداقل ده تصویر - 250 متری مربوط به سال زرا عی MODIS 1380 استفاده شده است . پس از انجام پیش پردازش و پردازش های مختلف بر روی هر تصویر NDVI مربوطه محاسبه و ترکیبات بیشترین ارزش دو هفته ای و ماهانه شاخص گیاهی NDVI محاسبه گردید .بدین ترتیب میتوان حجم داده را کاهش داد و اثر اتمسفر را کاهش داد. جهت تهیه نقشه پوشش اراضی از روش طبقه بندی هیبر ید و دانش -پایه بر روی کمپوزیتهای ماهانه NDVI استفاده گردید .از نقشه های توپوگرافی ، بارندگی ، مناطق آموزشی و.... به منظور تعیین و تفسیر کلاس های مختلف کاربری استفاده شد.


کلمات کلیدی:

پوشش زمین ، MODIS ، سری های زمانی ، شاخص پوشش گیاهی MVC , (NDVI)

کلید واژه ها: سایر موارد