تاملات فرکتالی در تعامل با سامانه های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: گسل های شمال غرب ایران)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

تاملات فرکتالی در تعامل با سامانه های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: گسل های شمال غرب ایران)

نویسنده:

[ رضا مهرنیا ] - استادیار دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:

در سه دهه اخیر، تحلیل مولفه های مکانی با استفاده از الگوی اغتشاشی مترتب بر سامانه های طبیعی و مفاهیم نوین زمین آماری، امکان درج ملاحظات فرکتالی را در مراحل جمع آوری ، طبقه بندی ،پردازش و تلفیق اطلاعات جغرافیائی فراهم نموده است. در این پژوهش ، ضمن بررسی کاربرد اصول هندسه فرکتالی در پایگاه های اطلاعات مکانی ، به ارزیابی ساز و کار مولفه های خود تشابه- خود تمایل در تعامل با کمیت های توپولوژیکی متناسب با هر سوژه مبادرت گردیده و در خاتمه ضمن بررسی موردی پیرامون پدیده های زمین شناختی، پیشنهاداتی درجهت بهینه سازی مدیریت سامانه اطلاعات مکانی ارائه شد است.


کلمات کلیدی:

اجزاء خود تشابه ، الگوی اغتشاشی ، توابع نمائی ، شاخص توپولوژیکی ، هندسه فرکتالی

کلید واژه ها: سایر موارد