تاثیر انحناء خط شاقولی بر روی مولفه های انحراف قائم

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

تاثیر انحناء خط شاقولی بر روی مولفه های انحراف قائم

نویسنده:

[ مجید نظری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی

خلاصه مقاله:

اثر انحناء خط شاقولی باید به منظور پیداکردن جابجایی شبکه های ژئودتیک و همچنین اثر انحناء خط شاقولی برای تعیین ژئوتید اهداف دیگر استفاده میشود. و در این مقاله روشهای برآورد اثر انحناء بسط داده شده است. در اغلب روشها، به دتاهای ثقل مناسب نیاز داریم، دانش از نوسان دانسیته ودیگری دتاهای مورد نیاز برای برآورد اثر انحناء خط شاقولی کار مشکلی است. بدون آگاهی از دانسیته داخل زمین، اثر انحناء با استفاده کردن از فرمولهتی مولدونسکی وینینگ مینز با هم بدست می آید. در هر صورت، از نظر عملی کار مشکل بوده و زمان زیادی لازم دارد و انتگرال بایستی روی کل کره زمین بسط داده شود. این مقاله ترکیب روشهای استوکس و مولدونسکی را برای تعیین اثر انحناء خط شاقولی را نشان می دهد. از طرف دیگر، تعیین اثر انحناء خط شاقولی بر اساس ترکیب فرمولهای مولدونسکی و وینینگ منیز را بررسی می نماید. در این روش، انتگرال روی کل کره زمین نیاز نیست اما یک سطح 2525 دقیقه مستطیلی نیاز می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد