تحقیقی در ایجاد یک دیتوم دینامیک منطقه ای برای ایران

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

تحقیقی در ایجاد یک دیتوم دینامیک منطقه ای برای ایران

نویسنده‌گان:

[ حمیده چراغی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش ژئودزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[ بهزاد وثوقی ] - استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

هدف از تعریف دیتوم، تعیین شک وابعاد زمین و تعیین مختصات دقیق نقاط روی زمین است. به موجب تغییر شکل زمین، موقعیت نقاط دارای مختصات در فضای دیتوم در طول زمان تغییر می کند. دیتوم دینامیک با داشتن مجموعه مختصات ایستگاه ها و مدل سرعت حرکت آن ها، راه حلی برای این مسئله است. در این مقاله با استفاده از ایستگاه های شبکه ژئودینامیک ایران دیتوم دینامیکی نسبت به شبکه مرجع ITRF2000 برای ایران تعریف شد. ایستگاه تبریز با 43mm/yr و 28mm/yr وایستگاه مشهد با 34mm/yr و 5mm/yr در جهت طول و عرض جغرافیایی دارای بیشترین و کمترین سرعت می باشد. با توجه به واقع بودن ایران روی کمربند زلزله خیز، در نظر نگرفتن سرعت حرکت ایستگاه ها در پروژه های ژئودینایکی دقیق موجب کاهش دقت می شود.


کلمات کلیدی:

دیتوم دینامیک ، پردازش مشاهدات GPS ، ITRF2000 ، شبکه ژئودینامیک ایران

کلید واژه ها: سایر موارد